Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika Alanında Yürütülen Tezler

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika çalışmalarına yakın ilgi gösterilmektedir. Üniversitemizin kuruluşundan günümüze bu alanda pek çok doktora ve yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır. Yürütülen tezler tarih, edebiyat, bilim tarihi ve mimari gibi çeşitli disiplinleri kapsamaktadır.

Üniversitemizde Ortadoğu ve Afrika alanında tamamlanmış ve halen devam etmekte olan tezler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tamamlanmış olan tezlere yan sütundaki linklerden ulaşılabilmektedir.

 

Tamamlanmış Tezler

Yazar

Tez Başlığı

Danışman

Link

Subhi Adam Abdallah Adam

Cezayirli Ali Rıza Paşa (?-1876)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Tıklayınız

Gassim Ibrahim

Türk dış politikasında Afrika: Türkiye-Kamerun ilişkileri örneği

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Tıklayınız

Ayşe Nihal Alodalı

Mimarlıkta sembolizm: Kutsal'ın mimariyle buluşması ve Kâbe örneği

Dr. Öğr. Üyesi Nazende Yılmaz

Tıklayınız

Semiha Muhterem Ataman

Evliyâ Çelebi'nin Seyahatnâme'sindeki çokkültürlülük yansımaları: Bilâdüşşâm

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu

Tıklayınız

Elif Fatma Bahadır

Bir şehir kurma teşebbüsü: Birüssebi kazası (1900-1917)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Tıklayınız

Merve Savaş Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Filistin ve Suriye ziyareti (1898) Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Tıklayınız

May Skander

Tunus'ta bir Osmanlı yapısı: Sidi İbrahim Riyahi Zaviyesi

Prof. Dr. Suphi Saatçi

Tıklayınız

Betül Ünlü

Modern Türk şiirinde Kudüs

Prof. Dr. Hasan Akay

Tıklayınız

Khalid Khater Mohamed Ali

Sȗdȃn Seyahȃtnȃmesi: Metin ve inceleme

Prof. Dr. Fikret Turan

Tıklayınız

Amar Elhossary

Memlük kaynaklarına göre Yavuz ve Kanuni dönemlerinde Mısır ve Şam'da çıkan isyanlar

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

Tıklayınız

Mahmoud Zin Alabadin

Halep kenti ve geleneksel evleri

Prof. Dr. Suphi Saatçi

Tıklayınız

Kübra Ceren Kurşun

Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Tıklayınız

İzzet Elitaş

Kahire'de Menyel Kasrı mescid hatları

Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı

Tıklayınız

Sevde Kararmaz

Seyahatnâmeler ışığında Mekke'de Osmanlı mîmârî eserleri

Prof. Dr. İbrahim Numan

Tıklayınız

Kübra Türe Yakın

İslam haritacılığında mitolojik unsurlar

Dr. Öğr. Üyesi Claus Detlev Dr Quintern

Tıklayınız

Ayşenur Gülen

Kudüs ahalisi surresi: Transkripsiyon ve tahlil (1593-1623)

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Tıklayınız

Esra Demiröz

İslâm coğrafyasında kâğıt üretimi: Bir tipoloji çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Peter Jonathan Starr

Tıklayınız

Zeynep Yeşilyurt

Ecnebi Matbuatı Hülasaları'ında Musul Meselesi (1925-1926)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Tıklayınız

Büşra İnce Aydın

II. Abdülhamid dönemi Filistin emlâki: 'Bisan Çiftliği örneği'

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Tıklayınız

Salih Akın

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nin Arap vilayetlerindeki etkileri

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Tıklayınız

Devam Eden Tezler

 

Ali İhsan Aydın

Kudüs Mutasarrıflığı: İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (1872-1917)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Ali Sarı

Yemen’de Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Nevahi-i Tisa Sınırı Örneği

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Kübra Tolak Sağlam

I. Meşrutiyet Dönemi Suriye Valileri ve Reformları (1876-1908)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Elif Fatma Bahadır

Şam Eyalet’inde Mülkiyet ve Tapu Uygulamaları: Kudüs Örneği

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Zeynep Bilgin Geçer

Osmanlı Ordusunda Arap Subaylar (1876-1918)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Subhi Adam Abdallah Adam

Arap Tarihçiliğinde Osmanlı Tarihi Tartışmaları

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Hussein Abbas Ali Mohammed Aslan

Irak’ta İngiliz Manda ve And İşgal İdarelerinin Devlet Kurma Yöntemlerinin Mukayesesi

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Gassim Ibrahim

Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi: Berlin Konferansı ve Osmanlı Devleti (1884-1885)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Hasan Dede

Tunus’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları: Ekoller ve Yönetemler

Prof. Dr. Hasip Saygılı

 

Elif Çelik

VII. Haçlı Seferi (1248-1250)

Prof. Dr. Fahameddin Başar

 

İsmail Çoktan

Bir Osmanlı-Arap Aydını: Abdurrahman el-Kevakibi ve Fikirleri

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Hümeyra Tüfekçi

Ahsa Sancağında Osmanlı İdari Yapısı (1871-1914)

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 

Semiha Muhterem Belviranlı

1980 Sonrası Türk Şiirinde İslam Çoğrafyası

Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı